Algemene Voorwaarden

1. Definities

 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • KringloopCentrum BA-BU-NIJ: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van Stichting KringloopCentrum BA-BU-NIJ.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KringloopCentrum BA-BU-NIJ een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen KringloopCentrum BA-BU-NIJ en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 • Artikel: alle door KringloopCentrum BA-BU-NIJ ter verkoop aangeboden goederen.
 • Algemene levering- en verkoopvoorwaarden: deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden van KringloopCentrum BA-BU-NIJ. 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, strekkende tot onder meer de verkoop en levering van goederen en diensten, tenzij tussen KringloopCentrum BA-BU-NIJ en de Klant anders is overeengekomen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de Overeenkomst wezenlijk beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden.
 3. Indien een bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is, vernietigd wordt of onredelijk bezwarend is of zal blijken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. KringloopCentrum BA-BU-NIJ en de Klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door KringloopCentrum BA-BU-NIJ zijn aanvaard.
 5. KringloopCentrum BA-BU-NIJ is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van KringloopCentrum BA-BU-NIJ te wijzigen.
 6. KringloopCentrum BA-BU-NIJ heeft het recht bepaalde werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst te laten verrichten door derden.

3. Verkoop artikelen

 1. KringloopCentrum BA-BU-NIJ verkoopt alleen artikelen die in de winkel staan uitgestald.  
 2. Niet geprijsde artikelen worden niet verkocht.
 3. Foutief geprijsde of niet geprijsde artikelen worden geacht niet ter verkoop te zijn aangeboden. Of er sprake is van een foutief geprijsd artikel is uitsluitend ter beoordeling van het kassapersoneel van KringloopCentrum BA-BU-NIJ. Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen binden KringloopCentrum BA-BU-NIJ niet.
 4. Artikelen die als set geprijsd zijn, worden ook als set verkocht.
 5. KringloopCentrum BA-BU-NIJ heeft het recht om het artikel eventueel tijdelijk uit de verkoop te halen.
 6. Elektrische artikelen zijn getest. Getest betekent dat alle functies, zoals bedoeld door de fabrikant, werken.

4. Offertes

 

 1. Alle door KringloopCentrum BA-BU-NIJ uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
 2. KringloopCentrum BA-BU-NIJ behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
 3. KringloopCentrum BA-BU-NIJ is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.
 4. Indien de aanvaarding door de Klant (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is KringloopCentrum BA-BU-NIJ daaraan niet gebonden.
 5. KringloopCentrum BA-BU-NIJ kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

5. Prijs

 1. Alle prijzen van artikelen zijn in euro en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen vanwege overheidswege opgelegd, maar exclusief eventuele bezorgkosten.
 2. Over prijzen wordt niet onderhandeld.
 3. KringloopCentrum BA-BU-NIJ heeft het recht de met de Klant overeengekomen prijs te verhogen in verband met het doorberekenen van prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 5. De genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de Klant door KringloopCentrum BA-BU-NIJ ontvangen binnen acht dagen nadat de Klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

6. Betaling

 1. Artikelen worden tegen pinbetaling bij de kassa betaald. Voor de Klant die aantoonbaar geen pinpas heeft, is er de mogelijkheid om op het kantoor met contant geld de kortingspas te kopen en daarmee te betalen. 
 2. De kosten van eventuele bezorging worden vooraf, gelijktijdig met de betaling van de koopprijs aan KringloopCentrum BA-BU-NIJ afgerekend.
 3. Facturen van KringloopCentrum BA-BU-NIJ dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door KringloopCentrum BA-BU-NIJ aan te geven wijze. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de Klant terstond opeisbaar en is de Klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.
 4. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.

7. Ruiling

 1. Artikelen worden niet geruild.
 2. Nadat een artikel bij de kassa is afgerekend, kan het betreffende artikel niet worden geruild of teruggebracht met uitzondering van artikelen die niet beantwoorden aan de Overeenkomst.  
 3. Ruilhandel is niet mogelijk. Men kan dus geen rechten ontlenen, bij aankoop van artikelen, als men goederen heeft afgestaan. 

8. Reserveren

 1. Alleen grote meubels kunnen 24 uur gereserveerd worden. Alleen zondag wordt niet als werkdag beschouwd.

9. Bezorgen

 1. Artikelen kunnen tegen betaling bij de Klant aan huis bezorgd worden binnen ons bezorgingsgebied.
 2. Bij het bezorgen van artikelen worden de artikelen afgeleverd direct achter de voordeur op de begane grond, mits bereikbaar met tilhulpmiddelen. Bij hoogbouw wordt alleen op een verdieping afgeleverd als er een werkende lift aanwezig is die voldoende volume heeft voor het te bezorgen artikel. Ook in dit geval wordt afgeleverd direct achter de voordeur, mits bereikbaar met tilhulpmiddelen.
 3. Indien het bezorgen van zware artikelen vereist dat hulpmiddelen gebruikt moeten worden, dan wordt dit alleen gedaan als het pad of de weg naar de voordeur begaanbaar is voor deze hulpmiddelen.
 4. Indien de bezorgers van het artikel, op verzoek van de Klant, het artikel verder plaatsen dan direct achter de voordeur, dan is dit voor risico van de Klant.
 5. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van de afstand tussen KringloopCentrum BA-BU-NIJ en het afleveradres. De tarieven zijn verkrijgbaar bij de kassa van KringloopCentrum BA-BU-NIJ.
 6. De artikelen en de bezorgkosten dienen voor aflevering betaald te zijn.
 7. Bij bezorgen aan huis van gedemonteerde artikelen, dient men zelf de artikelen te monteren.
 8. Indien men niet thuis is op het afgesproken dagdeel bij het afleveren van de artikelen, worden er bij een tweede bezorging opnieuw bezorgkosten in rekening gebracht.
 9. Indien artikelen worden bezorgd, dan kan het vervangen artikel door KringloopCentrum BA-BU-NIJ worden meegenomen, indien dit is afgesproken bij het maken van de bezorgafspraak.

10. Opslag en zelf ophalen

 1. Artikelen kunnen bij KringloopCentrum BA-BU-NIJ kort worden opgeslagen zonder opslagkosten. In Baarn en Bunschoten kan dit maximaal 2 werkdagen. Zaterdag wordt gerekend als werkdag. De dag van aankoop is de 1e dag van opslaan.
 2. Na de gratis opslagperiode kost opslaan € 2,50 per werkdag.
 3. Gekochte artikelen dienen binnen 2 weken opgehaald te zijn. Artikelen die langer blijven staan vervallen na deze periode automatisch aan KringloopCentrum BA-BU-NIJ.
 4. Bij het ophalen van artikelen moet de kassabon worden overlegd.

11. Inspectie en schadeclaim

 1. Artikelen worden verkocht in de staat waarin ze op dat moment verkeren. De eigen beoordeling is hierbij van doorslaggevend belang. Het is KKringloopCentrum BA-BU-NIJ niet bekend hoe lang of hoe intensief de aangeboden artikelen door de vorige eigenaar(s) zijn gebruikt. KringloopCentrum BA-BU-NIJ kan derhalve geen enkele toezegging doen over de nog te verwachten levensduur van het product.
 2. De Klant kan uiterlijk binnen 5 werkdagen gebreken en/of schade aan het aangekochte artikel aan het KringloopCentrum melden.

12. Aansprakelijkheid

 1. KringloopCentrum BA-BU-NIJ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken. Met name voor elektronische apparaten en gastoestellen is het dringende advies dat de Klant voorafgaand aan ingebruikname, de technische staat zo zorgvuldig mogelijk onderzoekt en voor zover van toepassing laat aansluiten door een erkende installateur.
 2. De omvang van de aansprakelijkheid van KringloopCentrum BA-BU-NIJ is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.
 3. KringloopCentrum BA-BU-NIJ is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Klant tijdens diens aanwezigheid in het KringloopCentrum BA-BU-NIJ.

13. Garantie

 1. KringloopCentrum BA-BU-NIJ geeft garantie op alleen elektrische artikelen. Deze garantie is 5 werkdagen. De dag van aankoop wordt gerekend als de 1e werkdag.
 2. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de kassabon kan worden overlegd.
 3. De Klant dient aan te tonen dat het artikel binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt.
 4. Ingeval van gebreken wordt door KringloopCentrum BA-BU-NIJ per garantiegeval afzonderlijk beoordeeld of en in welke mate er sprake is van een gebrek. KringloopCentrum BA-BU-NIJ geeft binnen vijf werkdagen ná ingebrekestelling door de Klant uitsluitsel aan de Klant of sprake is van een gebrek waarvoor de garantie geldt.
 5. KringloopCentrum BA-BU-NIJ heeft in geval van gebreken het recht te kiezen om het artikel te vervangen door een vergelijkbaar artikel dan wel de koopsom in contanten te restitueren.
 6. De garantie vervalt indien artikelen door de Klant zijn doorverkocht aan een derde.
 7. De garantie vervalt als blijkt dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik of als blijkt dat er aan de apparaten is gesleuteld.

14. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

 1. KringloopCentrum BA-BU-NIJ leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na, zoals is vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. De door de Klant verstrekte gegevens worden door KringloopCentrum BA-BU-NIJ uitsluitend gebruikt in het kader van de Overeenkomst.

15. Verblijf in de winkel

 1. Kinderen dienen in de winkel te worden vergezeld door minimaal een volwassene. De verantwoordelijkheid voor het kind berust bij de volwassene. De volwassene is aansprakelijkheid voor schade aan de eigendommen en artikelen van KringloopCentrum BA-BU-NIJ, toegebracht door het kind.
 2. KringloopCentrum BA-BU-NIJ behoudt het recht voor om bij verdenking van diefstal tassen, jassen en andere kleding van de Klant te controleren. In geval van diefstal wordt zonder uitzondering de politie ingelicht.
 3. Huisdieren, anders dan ‘hulphonden’,  worden niet toegelaten in de winkel en werkruimten van KringloopCentrum BA-BU-NIJ.  

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op de Overeenkomst tussen KringloopCentrum BA-BU-NIJ en de Klant en deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en de Algemene levering- en verkoopvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

17. Verzuim / ontbinding

 1. KringloopCentrum BA-BU-NIJ blijft eigenaar van het verkochte artikel zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.
 2. Indien de Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden voortvloeit, is de Klant zonder ingebrekestelling direct in verzuim. KringloopCentrum BA-BU-NIJ is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de Klant gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat door de Klant aan zijn verplichtingen is voldaan, dan wel de Overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KringloopCentrum BA-BU-NIJ tot enige (schade)vergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan KringloopCentrum BA-BU-NIJ toekomende rechten.
 3. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is de Klant verplicht tot vergoeding van de door KringloopCentrum BA-BU-NIJ gemaakte kosten.
 4. Is de Klant in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien KringloopCentrum BA-BU-NIJ aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

18. Vindplaats voorwaarden

 1. Deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn in de winkels van KringloopCentrum BA-BU-NIJ op een voor de Klant zichtbare plaats getoond.

19. Slotbepaling

 1. Over mogelijke uitzonderingen op deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden en in gevallen waarin deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden niet voorzien beslist de bedrijfsleiding van KringloopCentrum BA-BU-NIJ.